Ogłoszenie

Zwiń
No announcement yet.

FAQ REGULAMIN TNG Prawa i Obowiązki Abonentów

Zwiń
Ten wątek został przyklejony.
X
X
 • Filtruj
 • Czas
 • Pokaż
Clear All
new posts

 • FAQ REGULAMIN TNG Prawa i Obowiązki Abonentów

  Poniższy FAQ powstał z myślą o abonentach którzy mają problemy z prawidłową interpretacją Regulaminu i przepisów prawnych.  Platforma n oferuje swoim klientom zawieranie usług w punktach sprzedaży (lokal przedsiębiorstwa) i zawieranie umów na odległość poprzez rozmowy telefoniczne z Biurem Obsługi Klientów (BOK) i zamówienie usługi poprzez sieć internet.

  Zapraszam wszystkich użytkowników forum do pomocy przy napisaniu FAQ  I Umowa zawarta w lokalu przedsiębiorstwa - punkt sprzedaży.

  Umowy w punktach sprzedaży zawierane są na okres od 13 do 24 miesięcy w zależności od umowy którą podpisujemy (Czas na zmianę, wszystkie pakiety n, Mini FULL, FULL).
  Są to umowy na czas określony i po upływie terminu na który zostały zawarte przekształcane są one jako zawarte na czas nieokreślony.

  1.
  Zawarłem umowę w punkcie n'ki i chcę ją rozwiązać przed końcem okresu na który została zawarta
  Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług
  Rozdział XII
  4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się w pierwszym dniu Okresu rozliczeniowego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia. Wypowiedzenia należy dokonać pisemnie listem poleconym lub poprzez osobiste doręczenie drugiej stronie Umowy. Abonent ma obowiązek niezwłocznego zwrotu z zastrzeżeniem, iż nie może nastąpić to później niż w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy) na rzecz ITI Neovision udostępnionego Sprzętu.

  5. W przypadku wcześniejszego rozwiązania przez Abonenta, wcześniejszego rozwiązania z przyczyn określonych w Umowie, Regulaminie, Cenniku, Cennikach Promocyjnych, Szczegółowych Warunkach, Warunkach Promocji, uzasadniających wcześniejsze rozwiązanie a leżących po stronie Abonenta, Umowy zawartej:
  1) na czas oznaczony, gdy z zawarciem Umowy związane było przyznanie Abonentowi ulgi, ITI Neovision ma prawo żądać od Abonenta, z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy, kwoty kary w wysokości udzielonej Abonentowi ulgi określonej w Cenniku, pomniejszonej o proporcjonalną wartość ulgi za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania;
  2) na podstawie Szczegółowych Warunków, gdy z zawarciem Umowy związane było przyznanie Abonentowi ulgi, ITI Neovision ma prawo żądać od Abonenta, z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy, kwoty kary w wysokości udzielonej Abonentowi ulgi określonej w Szczegółowych Warunkach, pomniejszonej o proporcjonalną wartość ulgi za okres od dnia rozpoczęcia korzystania z usług na podstawie Szczegółowych Warunków do dnia rezygnacji z tych usług;
  3) na Warunkach Promocji, gdy z zawarciem Umowy związane było przyznanie Abonentowi ulgi, ITI Neovision ma prawo żądać od Abonenta, z tytułu wcześniejszego rozwiązania Umowy, kwoty kary w wysokości udzielonej Abonentowi ulgi określonej w Cennikach Promocyjnych, Warunkach Promocji pomniejszonej o proporcjonalną wartość ulgi za okres od dnia rozpoczęcia korzystania z usług na podstawie Warunków Promocyjnych do dnia rezygnacji z tych usług.
  Jak widać umowy zawartej w punkcie sprzedaży TNG nie można przedwcześnie zakończyć bez poniesienia kar finansowych.

  Przed podpisaniem umowy w Punkcie Sprzedaży zastanów się dwa razy i przeczytaj to co podpisujesz (umowę)  2.
  Kończy mi się umowa zawarta w punkcie n'ki, kiedy mam złożyć wypowiedzenie i po jakim czasie umowa zostanie rozwiązana?
  Regulamin Świadczenia Usług (RŚU)
  Rozdział III
  10. Umowę zawartą na czas oznaczony uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony, chyba że Abonent na 30 dni przed upływem okresu, na jaki została zawarta, zawiadomi pisemnie ITI Neovision o rezygnacji z korzystania z usług ITI Neovision. W przypadku rezygnacji przez Abonenta z usług ITI Neovision w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem Okresu rozliczeniowego, w którym przypada koniec okresu oznaczonego Umowy.
  Pismo o rezygnacji ze świadczenia usług należy złożyć w punkcie n"ki lub przesłać pocztą na 30 dni przed datą końca umowy ( pismo o rezygnacji można złożyć nawet w dniu podpisania umowy ) UWAGA !!! przy wysyłaniu pisma pocztą liczy się data wpływu pisma do BOK a nie data wysłania(pieczątki pocztowej).
  Składając rezygnację w punkcie TNG żądajmy potwierdzenia z datą i pieczęcią punktu (ułatwi nam to życie w przypadku "zaginięcia" naszego pisma).
  W przypadku złożenia takiego pisma na 30 dni przed końcem umowy rozwiązanie jej nastąpi na koniec okresu rozliczeniowego.
  Np. umowa do 12.03.2011r zostanie rozwiązana z dniem 31.03.2011r.
  Na ekranie TV powinniśmy otrzymać odpowiedni komunikat o zakończeniu umowy i zwrocie sprzętu.

  W przypadku nie złożenia pisma o rezygnacji w określonym terminie lub gdy umowa przekształciła się na czas nie określony, okres rozwiązania umowy wynosi 3 miesiące.

  Składając pismo o rezygnacji nie zapomnijmy o własnoręcznym podpisie!!!


  3.
  Jaki jest czas na zwrot tunera(sprzętu) i gdzie go mam oddać?
  Rozdział XII RŚU
  17. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, ITI Neovision zaprzestaje świadczyć na rzecz
  Abonenta usługi, a Abonent ma obowiązek niezwłocznego zwrotu (z zastrzeżeniem, iż nie może
  nastąpić to później niż w terminie 14 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia umowy) na rzecz ITI
  Neovision udostępnionego Sprzętu.
  By uniknąć kar za nie terminowy zwrot sprzętu trzymajmy się 14dniowego okresu w którym należy oddać kompletny sprzęt w APSiS (Autoryzowany Punkt Serwisowy i Sprzedaży) oznaczony na mapie punktów sprzedaży

  Sprzęt który należy zwrócić w przypadku rozwiązania umowy:
  - Tuner wraz z zasilaczem
  - Karta kodowa Conax
  - kabel scart* od 01 marca 2011 nie stanowi integralnej części zestawu satelitarnego TNGn dlatego też nie trzeba go zwracać (dzięki @Camilo)
  - Pilot

  Nie ma wymogu zwrotu sprzętu w oryginalnym pudełku. Tuner ma być zapakowany w taki sposób by nie uległ uszkodzeniu.

  Przy zwrocie sprzętu otrzymamy:
  - Zgłoszenie zwrotu dekodera nr X-XXXXXXXXX (Pismo te powinno być opatrzone czytelnym podpisem pracownika APS i Abonenta oraz pieczęcią APS)
  - Protokół zwrotu nbox (sprawdźcie czy jest wpisane wszystko co oddaliście)


  II Umowa zawarta na odległość (Telefonicznie lub przez internet)

  Umowy w zależności od rodzaju promocji zawierane są na okres od 13 do 24 miesięcy.

  Jakie są różnice w przypadku zawierania umów na odległość a w APS'ach?

  1. Zwierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa zgodnie z Regulaminem mam prawo do:

  Rozdział XII
  3. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia, w terminie 10 dni od daty zawarcia: od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, od Umowy zawartej na odległość. W takim przypadku Abonent ma obowiązek niezwłocznego zwrotu (z zastrzeżeniem, iż nie może nastąpić to później niż w terminie 14 dni od daty uznania Umowy za niezawartą) na rzecz ITI Neovision udostępnionego Sprzętu, a ITI Neovision zwróci Abonentowi wniesioną Opłatę Aktywacyjną. W przypadku braku zwrotu udostępnionego
  Ważne! W przypadku chęci zakończenia umowy w terminie 10dni piszemy pismo o odstąpieniu od umowy a nie o rezygnacji ze świadczenia usług (można załapać się na kary tytułem przedwczesnego zerwania umowy). W piśmie nie musimy podawać przyczyny odstąpienia dobrze było by był w nim zawarty art. na który powołujemy się przy odstąpieniu (... zgodnie z Rozdziałem XII pkt 3 Regulaminu Świadczenia Usług odstępuję od umowy o świadczeniu usług ).

  2. Umowy zawarte poza lokalem w przypadku przejścia na status umowy na czas nieokreślony, w przypadku rezygnacji z usług rozwiązanie takiej umowy następuje w ciągu miesiąca (umowy APS 3miesiące). Rezygnacja jest taka sama jak w przypadku umów zawartych w lokalach.

  3. Umowy zawarte na odległość na okres przekraczający 12 miesięcy zgodnie z USTAWĄ z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny po roku umowę taką poczytuje się jako zawartą na czas nie oznaczony (art. 8 pkt 2 ww. ustawy).

  Art. 8. 1. Umowa o świadczenie ciągłe lub okresowe może być zawarta na czas oznaczony albo nieoznaczony.
  2. Umowę zawartą na czas dłuższy niż rok poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony.
  3. Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.
  Co za tym idzie, możemy rozwiązać umowę z zachowaniem terminu miesięcznego bez poniesienia kosztów dodatkowych

  Zwrot sprzętu następuje za takich samych zasadach jak w przypadku zwrotu do umowy APS.
  Ps. Jeśli coś pominąłem albo popieprzyłem poproszę o sprostowanie (jak to jest ze zwrotem za pomocą kuriera?)

  Dziękuję za pomoc przy trwożeniu tego FAQ:
  @moscow
  @EdiEd
  @m_81
  @sushi87
  @Leon
  @fan_HDTV
  @GDA
  Ostatni raz edytowany przez M4rKo; 2011-12-22, 17:12.

 • #2
  FAQ CD.

  III Podpisanie aneksu przedłużającego umowę


  Co w przypadku kiedy kończy się nam umowa? Możliwości są dwie: rezygnujemy z usług w ramach obecnej umowy i zawieramy nową umowę lub czekamy na propozycję z Działu Utrzymaniowego TNG.

  Możliwości podpisania aneksów do umów są dwie: Aneks w Punkcie Sprzedaży* lub za pośrednictwem telefonicznego BOK.

  1. Co jeśli nie satysfakcjonują nas warunki zaproponowanego Aneksu ?

  - Niestety w przypadku podpisania aneksu w punkcie sprzedaży tak jak przy zawieraniu nowych umów należy czytać to co się podpisuje. Po podpisaniu odwrotu nie ma*.

  - Aneks zawarty za pomocą telefonicznego kontaktu BOK (UWAGA ten przepis stosujemy wówczas jeśli nie otrzymaliśmy np. zamówionego dekodera albo w dalszym ciągu mamy problem z uprawnieniami do odbioru).
  Tu z pomocą przychodzi nam Ustawa z 2004r Prawo Telekomunikacyjne


  Zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

  Dostawca usług może umożliwić abonentowi zmianę warunków umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 4-7 i 9 za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie. W takim przypadku dostawca usług obowiązany jest utrwalić oświadczenie abonenta złożone w powyższy sposób i przechowywać je przez okres 12 miesięcy. Jednocześnie dostawca usług obowiązany jest do potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków umowy, bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnego potwierdzenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  Ale ta sama Ustaw mówi też:
  7. Abonentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od dokonanej zmiany warunków
  umowy, o którym mowa w ust. 6, jeżeli dostawca usług, za zgodą abonenta, rozpoczął
  świadczenie usług zgodnie ze zmienionymi warunkami umowy
  .
  Czyli wszelkie zmiany przemyślmy i ustawmy sobie tor rozmowy z BOK.

  *w chwili obecnej brak jest możliwości podpisywania aneksów w APS'ach - dzięki @m_81, punkt zostaje w przypadku powrotu takiej możliwości


  IV Przykładowe kary za nie stosowanie się do regulaminu


  1. Wydłużanie trwania umowy za nieterminowe uiszczanie opłat a co za tym idzie wyłączenie sygnału.

  mam takie pytanie dlaczego telewizja n wydluza czas umowy za niewplacenie w terminie i wylaczenie sygnalu?
  czy zgodne jest to z ich regulaminem?
  przeciez doliczaja oplate.
  Rozdział XII
  9. ITI Neovision może zawiesić świadczenie usług w przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień Umowy, Regulaminu, Cennika, Cenników Promocyjnych, Szczegółowych Warunków, Warunków Promocji w zakresie obowiązku terminowego ponoszenia Opłat. W takim przypadku Abonentowi nie przysługują wobec ITI Neovision żadne roszczenia. Zawieszenie przerywa bieg Umowy zawartej na czas oznaczony. Zawieszenie przerywa bieg okresu wypowiedzenia, wznowienie biegu okresu wypowiedzenia następuje z chwilą wznowienia świadczenia usług. Wypowiedzenie, w przypadkach, o których mowa w niniejszym ustępie, skuteczne jest na koniec miesiąca.

  12. W przypadku wznowienia świadczenia usług przez ITI Neovision, Umowa, w przypadku, gdy była w chwili zawieszenia świadczenia usług Umową zawartą na czas oznaczony, ulega automatycznemu przedłużeniu o okres od dnia zawieszenia do dnia wznowienia świadczenia usług przez ITI Neovision.
  Nadmieniam, że TNG ot tak sobie nie zawiesza świadczenia usług. Jeśli już doprowadziłeś do zawieszenia to przypomnij sobie kiedy ostatni raz płaciłeś rachunek za TV w przypadku zawieszenia abonenta, który ma umowę na czasie oznaczonym, to okres tej umowy przedłuża się o tyle dni, ile umowa była zawieszona - Rozdz.12, pkt 12.

  Dzięki @moscow


  2. Kara za zerwanie plomby dekodera lub brak plomby.

  Przy podpisaniu umowy i pobraniu sprzętu sprawdź czy dekoder posiada plombę gwarancyjną. Nie pobieraj dekodera jeśli nie ma na nim plomby pozwoli Ci to uniknąć kar za brak takiej plomby. Jeśli plomba zostanie zerwana podczas użytkowania dekodera też będziemy musieli liczyć na wydanie pieniążków tytułem kary

  Dzięki @EdiEd

  3. Kara za uszkodzenie pilota

  napisał(a) bobo.bobo Zobacz post
  Mam pytanie czy ktoś był w podobnej sytuacji.
  Dostałem karę za uszkodzenie pilota. Problem polega na tym, że został złamany zaczep klapki od baterii. Pomijam fakt że zaczep ten po kilkukrotnej wymianie baterii może się uszkodzić.
  Ile może kosztować wymiana plastikowej klapki? Kawałek plastiku i kara 60 zł, paranoja.
  ........
  Odp:
  napisał(a) GDA Zobacz post
  No niestety - taka opłata jest przewidziana cennikiem i wymagalna

  http://n.pl/fileadmin/pdf/01.06.2010_cennik.pdf

  Pilot - Brak/uszkodzenie - 60 zł
  Ps. @GDA chyba się nie obrazisz za umieszczenie twojego postu w FAQ ?


  V REKLAMACJE

  Reklamacja to forma zażalenia na świadczone usługi. Możemy ją złożyć w formie pisemnej, faksem, telefonicznie, w formie elektronicznej lub ustnie.

  Zamówiłem film w premierach VOD ale przy filmie nadal mam kluczyk
  W takim przypadku piszemy reklamację która powinna zawierać:
  1) imię, nazwisko (nazwę), numer i adres Abonenta zgłaszającego reklamację;
  2) przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia;
  3) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należ̇ności – w przypadku, gdy Abonent żąda ich wypłaty;
  4) datę i podpis reklamują̨cego Abonenta (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem faksu).

  ITI Neovision zobowiązana jest rozpatrzyć złożoną przez Abonenta reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia i udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.

  WAŻNE!!! Reklamację można złożyć drogą mailową pod adresem nkontakt@n.pl (ważne! by reklamacja była skutecznie przyjęta musi zawierać jedno z haseł literowe lub cyfrowe),

  pisemnie pod adresem:

  ITI Neovision Sp. z o.o.
  Ul. Josepha Conrada 37
  31-357 Kraków
  (nie zapomnijmy podpisać dokumentu)

  telefonicznie: 801 05 55 05, 12 294 78 00, *70 60 50

  VI Szczególne przypadki rozwiązania umowy


  *Brak możliwości montażu zestawu SAT i prawidłowego odbioru sygnału

  Zostaliśmy szczęśliwymi abonentami TNG ale co się okazuje w naszym miejscu zamieszkania brak jest technicznych możliwości korzystania z usługi (np. północna ściana budynku i brak możliwości powieszenia anteny, las przed domem przysłania sygnał z satelity).

  W takim przypadku piszemy pismo (oświadczenie woli) do TNG o możliwość rozwiązania umowy z uwagi na brak warunków technicznych do wykonania usługi.

  Rozdział XII RŚU
  1. ITI Neovision zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, w przypadku, jeżeli po jej zawarciu okaże się, że nie istnieją warunki techniczne do jej wykonania. Abonent zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o woli rozwiązania Umowy na skutek braku warunków technicznych do jej wykonania wraz z równoczesnym zwrotem na rzecz ITI Neovision udostępnionego Sprzętu w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy. ITI Neovision zwróci Abonentowi wniesioną Opłatę Aktywacyjną. W przypadku braku zwrotu udostępnionego Sprzętu, Abonent zostanie obciążony karą w wysokości określonej w Cenniku.
  *Zgon abonenta

  Otóż mam dość nie typową sprawe, otóż zmarł abonent i chciałbym złożyć wymówienie.
  Odpowiedź przedstawiciela:
  W przypadku gdy nastąpi zgon Klienta, nie ma możliwości kontynuowania umowy przez członka rodziny/osobę trzecią. Wymaganym dokumentem jest akt Zgonu, który należy do nas przesłać na krakowski adres korespondencyjny.

  Terminy rozwiązania umowy:

  1. W przypadku gdy akt zgonu przesyłany jest „zaraz” po śmierci
  - Umowa rozwiązywana jest na koniec miesiąca , w którym nastąpił zgon

  2. W przypadku gdy akt zgonu przesłany jest np. 3 miesiące po śmierci,

  - Jeśli abonamenty są opłacone – umowa rozwiązywana jest na koniec m-ca, w którym otrzymujemy informacje

  - Jeśli nie są opłacone - Umowa rozwiązywana jest na koniec miesiąca , w którym nastąpił zgon

  - Jeśli rachunki nadal są opłacane przez jakiś czas, a informacja o zgodnie abonenta dociera w chwili gdy usługa jest zawieszona – w takim przypadku umowa rozwiązywana jest na koniec ostatniego okresu rozliczeniowego w którym opłacony był abonament.

  Dekoder należy zwrócić do najbliższego punktu sprzedaży.

  Jeżeli chodzi o akt zgonu, to można również przesłać kserokopię. Do tego proszę podać podstawowe dane, takie jak:

  - numer umowy
  - numer abonenta

  oraz dane kontaktowe.

  Oczywiście proszę również, krótko wyjasnić, że w związku z daną sytuacją proszą Państwo o rozwiązanie umowy.
  CDN.
  Ps. Jeśli coś pominąłem albo popieprzyłem poproszę o sprostowanie (jak to jest ze zwrotem za pomocą kuriera?)

  Dziękuję za pomoc przy trwożeniu tego FAQ:
  @moscow x2
  @EdiEd
  @m_81
  @sushi87
  @Leon
  @fan_HDTV
  @GDA
  Ostatni raz edytowany przez M4rKo; 2011-02-16, 20:11.

  Komentarz


  • #3
   A jak się rozwiązuje umowę, w przypadku, gdy to telewizja -n nie wywiązuje się z warunków umowy: to znaczy od tygodnia, a prawdopodobnie to będzie trwało dłużej, jest brak sygnału telewizyjnego oraz kompetentnej obsługi klienta.

   Komentarz


   • #4
    W tej kwestii nie mam 100% pewności, ale na podstawie regulaminu świadczenia usług obawiam się, że nie ma możliwości rozwiązania umowy w tym przypadku. N-ka może jednak (choć nie musi) wykazać się "dobrą wolą" i przystać na takie rozwiązanie.
    Można domagać się w formie reklamacji zwrotu opłaty za okres w którym wystąpiła awaria. Być może są stosowne punkty K.C., ale konieczne może być w tym wypadku wejście na drogę sądowa (ew. w "polubownej wersji").

    -k-
    --
    OPTICUM HD T80 ECO (0,- zł na czas nieokreślony)
    [n] R.I.P

    Komentarz


    • #5
     Podrzucam kolejną garść pomysłów...

     WYŁĄCZANIE OPCJI DODATKOWYCH PO OKRESIE PROMOCYJNYM

     Zrezygnowałem z pakietu nFilmHD + HBO na początku miesiąca. Miało być wyłączone z końcem miesiąca a nadal ten pakiet jest aktywny!
     Pakiet HBO i Cinemax powinny mi się wyłączyć z końcem miesiąca zgodnie z warunkami promocji. Jest kolejny miesiąc i mogę je oglądać. Co z tym zrobić? Nie chcę płacić za te pakiety w kolejnym miesiącu.
     Niektóre pakiety wyłączane są po zakończeniu promocji, inne przedłużane są automatycznie. Zależne jest to od konkretnego pakietu oraz rodzaju umowy i promocji. Szczegółowe warunki powinny być zawarte w stosownych dokumentach. Zwykle automatycznie przedłużane są pakiety takie jak nFilmHD, czy nFilm VOD. Po zakończeniu konkretnego miesiąca można sprawdzić w ICA, czy dany pakiet jest aktywny czy nie.
     Mimo wyłączenia pakiety mogą być aktywne jeszcze przez pewien czas.
     napisał(a) nOlsbit Zobacz post
     [...]Uprawnienia odbioru z bieżącego miesiąca ważne są jeszcze przez 10 dni następnego (chyba, że zostaną cofnięte). [...].
     ---

     Mam taki problem ze w nocy z 10/11 skończył mi się dostęp do niektórych kanałów
     Powody wyłączenia mogą być różne, od zwykłej pomyłki do prostego wyłączenia programu zgodnego z warunkami umowy i promocji. Ponieważ uprawnienia są ważne jeszcze przez jakiś czas, wyłączenie pakietów może nastąpić z pewnym opóźnieniem.

     źródło:
     http://nhdtv.pl/forum/showthread.php...583#post433583

     ---
     KONTAKT Z BOK I PRZEDSTAWICIELAMI N

     Nie mogę się dodzwonić do Centrum Abonenta. Kiedy można dzwonić do BOK? Jaki jest numer?
     Dane adresowe znajdują się na stronie http://n.pl/iti_neovision.html
     Kontakt BOK (Centrum Abonenta) jest czynny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W godzinach szczytu czas oczykiwania może być wydłużony. Jeśli chcemy ograniczyć czas oczekiwania na połączenie można również dzwonić na przykład we wczesnych godzinach rannych albo późnych nocnych.
     Potencjalne koszty połączenia można również ograniczyć korzystając z różnego rodzaju usług typu VOIP.
     Przed zatelefonowaniem należy przygotować sobie podstawowe informacje z umowy, takie jak numer umowy i hasło cyfrowe.
     Warto również pamiętać, że do wszelkich zmian i zleceń upoważniona jest osoba, która zawarła umowę.
     Wszystkie rozmowy są nagrywane i przechowywane co najmniej 12 miesięcy. Dobrze jest więc zanotować datę, godzinę rozmowy i dane konsultanta, aby w przypadku potencjalnej reklamacji można było się na te dane powołać.

     W przypadku problemów można również kontaktować się z Przedstawicielami N na forum. Szczegóły w linku poniżej:
     http://www.nhdtv.pl/forum/showthread.php?t=23375

     ---
     OPŁATY I PRZELEWY

     Jak mam płacić? Co wpisać w tytule przelewu, adresie itd?
     Uff... dostaję pytania na ten temat nawet na priv
     Szczegóły zawarte są na tej stronie. http://n.pl/n/info/platnosci.html
     W tytule przelewu najlepiej wpisać numer umowy, w adresie odbiorcy - krakowski lub warszawski adres ITI.
     Ponieważ każdy klient ma indywidualny numer konta, powyższe mają drugorzędne znaczenie. Najważniejszy jest poprawny numer konta oraz właściwa kwota przelewu.

     ---
     PROBLEM Z DOSTĘPEM DO ICA

     Chiałem wejść do ICA żeby mieć numer konta na wpłaty za abonament. Nie pamiętam hasła/Konto zostało zablokowane.
     Numer konta jest dostępny również na umowie (w prawym górnym rogu nr. Konta wirtualnego).

     ---

     [...]Jako , że mam eNke od dobrych trzech tygodni, i tak jak wiele osób mam problem z zalogowaniem się do ICA, proszę o pomoc, gdyż cały czas przy próbie logowania wyskakuje mi: Błędny numer klienta
     Ze względu na błąd w systemie obsługi klienta, umowy zawarte po modernizacji (21.01.2011) mogą mieć niezaznaczoną informacja, że dany Abonent jest użytkownikiem ICA. Jeśli ktoś jest w takiej sytuacji (wpisuje dane zgodnie z tym, co jest na umowie, a pojawia się komunikat o błednym haśle lub numerze abonenta) powinien podesłać numer abonenta i hasło literowe/cyfrowe do moderatora na priv albo dzwonić w tej kwestii do BOK.

     Źródło: http://nhdtv.pl/forum/showpost.php?p...postcount=1292

     ---
     Właśnie zablokowałem sobie dostęp do ICA dobrze wpisując, i hasło, i numer. Mam N od 3 dni. Nie wiem czemu się tak stało czy istnieje inne rozwiązanie niż dzwonienie o zmianę hasła.
     Zwykle ICA jest udostępniane, w ciągu 10-dni od podpisania umowy. W przypadku zamówienia realizowanego przez kuriera, stosowna umowa musi wcześniej wrócić i zostać zarejestrowana.
     Zablokowane konto można odblokować telefonując do BOK.

     ---
     BRAK RACHUNKU

     Jest koniec miesiąca, a ja nie dostałem rachunku
     Rachunek mógł nie pojawić się z wielu przyczyn. Warto w tym wypadku zadzwonić do BOK lub skontaktować z Przedstawicielami N na forum i upewnić się jaki jest status płatności. Jeśli nie korzystaliśmy z dodatkowych usług można przelać kwotę zgodną z umową.
     Dobrym wyjściem może być uruchomienie polecenia zapłaty. Formularz znajduje się tutaj.
     http://n.pl/fileadmin/pdf/ZgodaBANKOWA_NOWA_04.06-1.pdf
     W "normalnych" bankach jest za darmo i gwarantuje tak terminowe wpłaty jak i oszczędza czas. Tym, którzy nie ufają temu rozwiązaniu warto przypomnieć, że gwarancją odwołania polecenia zapłaty jest rozporządzenie prezesa NBP podpisane przez wszystkie banki w Polsce, które świadczą tą usługę. Oznacza to, że opłate mozna odwołac, a zwrot środków jest gwarantowany przez bank Abonenta i nastąpi nawet w przypadku, gdyby firma ITI przestała istnieć.
     Po 14-21 dniach od wyslania zgody bankowej warto zadzwonic do BOK i upewnic sie, czy polecenie jest aktywne. Komunikat na dekoderze moze pojawic sie z pewnym opoznieniem.

     ---
     ZAMÓWIENIE PRZEZ INTERNET

     Zamówiłem telewizję n przez internet. Zadzwoniłem do nich i okazało się, że mojego zamówienia nie ma w systemie
     Zamówienie nie jest wprowadzona do systemu od razu. Ponowne zamówienie przez telefon może spowodowac wygenerowanie kolejnego zlecenia i dostarczenie przez kuriera dwóch dekoderów. Jeśli już to się stanie, drugiej przesyłki nie należy odbierać.

     ---
     ZMIANA RODZAJU PROMOCJI

     Kupiłem telewizję N w promocji X. Teraz widzę, że bardziej wolałbym ofertę Y. Czy można zmienić rodzaj promocji w trakcie trwania umowy na czas określony.
     W chwili obecnej nie jest to możliwe w okresie trwania umowy na czas określony, nawet jeśli zmiana miałaby zostać wykonana na promocję o wyższych opłatach miesięcznych.

     ---
     CZY UMOWA BEZ PODPISU JEST WAŻNA?

     Na mojej umowie nie ma podpisu, ani pieczątki. Czy umowa jest ważna?
     Taka umowa jest ważna. W praktyce, dla ważności umowy o świadczenie usług nie jest wymagane nawet zachowanie formy pisemnej. Umowa taka pozostaje ważna także w sytuacji, gdy została zawarta w formie ustnej.
     Źródła:
     http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-cyw...osc-umowy.html
     http://nhdtv.pl/forum/showthread.php?t=21899

     ----
     CZY N ZBIERA DANE PRZEZ INTERNET?

     Czy telewizja n zbiera informacje na temat oglądanych audycji? Widzę, że dekoder podłączony do internetu generuje ruch w sieci
     Do poprawnej realizacji niektórych usług wymagana jest komunikacja dekodera ze stosownymi serwerami.
     Przykładowo przy zdalnym nagrywaniu polaczenie sie nawiazuje raz, cyklicznie sie je podtrzymuje na zasadzie podobnej do ping - dziala to analogicznie jak np gadu-gadu. Podtrzymanie polaczenia jest wymagane ze wzgledu na komunikacje dwustronna.
     Istnieje grupa abonentów, którzy wyrazili zgodę na takie pozyskiwanie danych. Pozostali abonenci podłaczeni do internetu nie są badani i żadne dane nie są pozyskiwane.

     Źródła:
     http://nhdtv.pl/forum/showpost.php?p...&postcount=402
     http://www.nhdtv.pl/forum/showpost.p...8&postcount=39
     http://nhdtv.pl/forum/showpost.php?p=346488&postcount=6

     --- 02.05.2011
     UPOWAŻNIENIA

     Czy w przypadku kiedy trzeba wymienić dekoder lub załatwić inna sprawę w APS(iS) musi sie stawić osoba na którą podpisano umowę?
     Należy sporządzić stosowne upoważnienie o treści takiej lub podobnej jak niżej.
     Kod:
     Ja niżej podpisany, legitymujacy się .......... (nr d.o. nr PESEL), 
     upoważniam ................... (tu Imie i Nazwisko osoby upoważnionej) 
     legitymujacego się .......... (nr d.o. i nr PESEL) do reprezentowania 
     mnie i ewentualnej wymiany uszkodzonego dekodera w moim imieniu. 
     
     data i czytelny odręczny podpis Klienta.
     Zakres upoważnienia powinien być ustalony zależnie od potrzeb.

     Źródło:
     http://nhdtv.pl/forum/showpost.php?p=466011&postcount=9
     Ostatni raz edytowany przez moscow; 2011-05-15, 11:54. Powód: Kolejne dopiski
     --
     OPTICUM HD T80 ECO (0,- zł na czas nieokreślony)
     [n] R.I.P

     Komentarz


     • #6
      PŁATNOŚCI ZZA GRANICY

      Różne są przypadki ale co kiedy trzeba opłacić abonament posiadając zagraniczne konto?

      napisał(a) Raevmi Zobacz post
      Witam was wszystkich,

      Pare miesiecy temy wyjechalem na dłuższy czas do Holandii. Poniewaz mialem N-ke wzialem wszystko ze soba. No wszystko bylo ok ale teraz mam problem bo niewiem jak to zapłacić. Mam tutaj te rachunki no ale niewiem jak ten przelew zrobic. W bankach tutaj tego nie zanja takze w banku mi nie pomogą. W Polsce takze nie mam nikogo kto by mi to mógł zapłacić. Czy jest jakas mozliwosc przelewu z zagranicy do N-ki? Help
      napisał(a) tomalju Zobacz post
      Witam wszystkich szukam sposobu oplacania Nki z Irl, wiem ze w UK juz sobie z tym radza a w IRL niestety jest problem .
      ............
      ----->>>>Odpowiedź
      napisał(a) monika_n Zobacz post
      Otóż wystarczy za pomocą numeru swift dokonywać przelewów. Nasi klienci mają założone indywidualne konta do wpłat w 2 bankach RABOBANK i PKO SA.


      I tak dla Banku Pekao S.A. swift to: PKOPPLPW
      zaś dla Banku Rabobank swift: RaboPLPW

      Te skróty literowe należy wpisać przed indywidualnym numerem konta do wpłat.

      By wiedzieć, który w takiej sytuacji użyć, należy sprawdzić 3-4-5 i 6 cyfrę w przypisanym do umowy numerze konta bankowego.

      Jeżeli to cyfry 1240 - to oznacza, że jest to konto w Banku Pekao S.A.
      zaś jeżeli 2000 - to jest to Rabobank.

      Komentarz


      • #7
       Czy jeżeli zamówiłem promocje Film HD czy mogę przejść na Full HD? Jak? Czy może być to po podpianiu umowy, będąc abonentem?

       Komentarz


       • #8
        napisał(a) lpotaczek Zobacz post
        Czy jeżeli zamówiłem promocje Film HD czy mogę przejść na Full HD? Jak? Czy może być to po podpianiu umowy, będąc abonentem?
        Jest napisane trochę wyżej:
        "W chwili obecnej nie jest to możliwe w okresie trwania umowy na czas określony, nawet jeśli zmiana miałaby zostać wykonana na promocję o wyższych opłatach miesięcznych."

        Chyba, że umowa/zamówienie było zrobione w ciągu ostatnich 10 dni przez telefon lub internet. W takim przypadku należy rozwiązać taką umowę powołując się na stosowny punkt regulaminu, zwrócić dekoder i dokonać ponownego zamówienia na innych warunkach.

        -k-
        --
        OPTICUM HD T80 ECO (0,- zł na czas nieokreślony)
        [n] R.I.P

        Komentarz


        • #9
         Witam, mam małe pytanie.

         Podpisałem umowę 02.01.2010 roku na 18 miesięcy poprzez Call Center.

         Chodzi mi o to, czy obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia, czy też mogę się powołać na punkt "II Umowa zawarta na odległość (Telefonicznie lub przez internet)" i wtedy jest to jeden miesiąc. Bardzo proszę o odpowiedź i z góry serdecznie dziękuję.

         Komentarz


         • #10
          Jeżeli umowa ma być wypowiedziana ze skutkiem na koniec 18-go miesiąca (tzw. wygaśnięcie) to wówczas obowiązuje Cię miesięczny okres wypowiedzenia. Rezygnacja powinna wpłynąć najpóźniej w ostatnich dniach 17-go miesiąca trwania umowy.

          Nawet po przejściu umowy na czas nieokreślony (po 18- tym miesiącu) jeżeli jej nie przedłużysz w ramach oferty promocyjnej - to wtedy również masz miesięczny okres wypowiedzenia.

          Komentarz


          • #11
           "Sprzęt który należy zwrócić w przypadku rozwiązania umowy:
           - Tuner wraz z zasilaczem
           - Karta kodowa Conax
           - kabel scart
           - Pilot"

           Na formularzu zwrotu sprzetu brak jest pozycji "kabel scart". Wyglada na to, ze niepotrzebnie go oddawalem, bo pewnie i tak zniknie po drodze do centrali. Te formuarze chyba sa jakos odgornie ujednolicone?

           Komentarz


           • #12
            Scart

            Kabel Scart (Euro) od 01 marca 2011 nie stanowi intergralnej części zestawu satelitarnego TNGn dlatego też nie trzeba go zwracać zapis ten można znaleść w instrukcjach obsługi od tego dnia
            Ceny w dół jakość w górę.... Czemu jest odwrotnie????

            Komentarz


            • #13
             Nke nabyłem w 2007 roku, w APS. Potem przedłużyłem umowę dwukrotnie telefonicznie ( podczas gdy dzwonili z promocjami dla klientów ). Ostatnio status umowy zmienił mi się na czas nieokreślony. Ile w takim wypadku wynosi okresy wypowiedzenia ??

             I jeszcze jedno

             Chcemy rozwiązać umowę, i założyć nową na drugą osobę ( bo danych osoby na którą usługa była rejestrowana zmieniać się nie da ), czy w takim wypadku można by było jakoś się dogadać aby nie zwracać sprzętu ( co by skutkowało także, zanikiem potrzeby pobrania nowego dekodera wraz z dodatkami ) ?
             Wszystkie urządzania nie zmieniają swojego miejsca, po prostu chcemy aby usługa była zarejestrowana na inną osobę.

             Komentarz


             • #14
              napisał(a) nonda Zobacz post
              Nke nabyłem w 2007 roku, w APS. Potem przedłużyłem umowę dwukrotnie telefonicznie ( podczas gdy dzwonili z promocjami dla klientów ). Ostatnio status umowy zmienił mi się na czas nieokreślony. Ile w takim wypadku wynosi okresy wypowiedzenia ??
              Jeśli pierwotna umowa została podpisana w APS i obecnie przeszła na czas nieoznaczony, to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

              napisał(a) nonda Zobacz post
              I jeszcze jedno

              Chcemy rozwiązać umowę, i założyć nową na drugą osobę ( bo danych osoby na którą usługa była rejestrowana zmieniać się nie da ), czy w takim wypadku można by było jakoś się dogadać aby nie zwracać sprzętu ( co by skutkowało także, zanikiem potrzeby pobrania nowego dekodera wraz z dodatkami ) ?
              Wszystkie urządzania nie zmieniają swojego miejsca, po prostu chcemy aby usługa była zarejestrowana na inną osobę.
              Tego niestety nie da się zrobić. Nowa umowa zostanie podpisana na nowy dekoder. Stary będzie trzeba zwrócić po rozwiązaniu obecnej.
              That is not dead which can eternal lie, yet with strange aeons even death may die...

              Komentarz


              • #15
               napisał(a) nonda Zobacz post
               Chcemy rozwiązać umowę, i założyć nową na drugą osobę ( bo danych osoby na którą usługa była rejestrowana zmieniać się nie da ), czy w takim wypadku można by było jakoś się dogadać aby nie zwracać sprzętu ( co by skutkowało także, zanikiem potrzeby pobrania nowego dekodera wraz z dodatkami ) ?
               Wszystkie urządzania nie zmieniają swojego miejsca, po prostu chcemy aby usługa była zarejestrowana na inną osobę.
               Skontaktuj się z jakimś najbliższym APSiS i ich zapytaj, bo może oni są Ci to w stanie załatwić. Umów się z nimi, że przyjedziesz do nich z dekoderem do zdania w związku z zakończeniem umowy i chciałbyś go od razu wziąć podpisując nową.
               USW4001NCP, 5720SX, 2850ST

               Komentarz

               Pracuję...
               X
               nc+